Arama zaitez aldizkaria

pdf
514.28 KB
2024·04·15 Aldizkaria
pdf
1.94 MB
2023·12·15 Aldizkaria
pdf
821.15 KB
2024·02·15 Aldizkaria

Arama zaitez 18

pdf
638.25 KB
2024·05·17 Aldizkaria

Arama zaitez 20. 

pdf
4.13 MB
2016·02·05 Aldizkaria
pdf
3.15 MB
2016·04·27 Aldizkaria

2017ko otsaila 

pdf
3.15 MB
2016·04·27 Aldizkaria
pdf
184.04 KB
2016·02·05 Aldizkaria

Aramako udalean indarrean dauden ordenantzak

pdf
55.06 KB
2016·02·05 Aldizkaria

Aramako udalean indarrean dauden ordenantzak

pdf
370.44 KB
2016·02·05 Aldizkaria

Aramako udalean indarrean dauden ordenantzak 2019

ARAMAKO UDALA

ORDENANTZA FISKALAK

 

2019AN ARAMAKO UDALEAN INDARREAN DAUDEN ORDENANTZA FISKALEI BURUZKO INFORMAZIOA

Ondasun Higiezinen gaineko zergaren ordenan­tza Fiskaleko eranskinaren aldaketa.(gao 2016.12.12)

ERANSKINA

Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa

a)  Industrial eremuetako ondasun higiezinen gaineko zerga %0,29.

b)  Hirilurreko ondasun higiezinen gaineko zerga: %0,14.

6. artikulua.  Hobariak.(gao 2003.12.29)

Familia ugariaren titulua eta ondoko taularen baldintzak betetzen dituzten subjetu pasiboek segidan adierazten den hobaria izango dute:

Seme alaben zk. % Hobaria

3 eta 4 75

5 eta gehiago 90

Tarifaren ezarpenerako arauak:

1.  Etxebizitzak nagusia denari ezarriko zaio soilik.

2.  Sortzapena urtero urtarrilaren 1ean gertatuko da.

3.  Interesatuak eskaera egiteko orduan, familia ugariaren titulu ofiziala aurkeztu beharko dute.

4.  Aurreko urteetako hobariak ezingo dira eskatu.

5.  Eskaerak urtero berritu beharko da seme-alabak 21 urte edo gehiago betetzen dituztenean, eta familiako egoera aldaketaren bat ematen den guztietan.

 

Landalur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa %60

 

Iharduera Ekonomikoen gaineko zerga arau­tzen duen Ordenan­tza Fiskalaren 1. Eranskina Alda­tzea.         (gao 2009.12.30)
 

Iharduera Ekonomikoen gaineko zergaren tarifa 2-koa izango da.

 Ordenantza Fiskalaren Eranskina Aldatzea, Hiri-Lurrek Irabazitako Balioaren gaineko Zerga.  (gao 2001.12.31)

Tarifa:

Urteko karga tasa

a)  1-5 urtera %10

b)  5-10 urte arte %8

c)  10-15 urte arte %6

d)  15-20 urte arte %3

Ordenan­tza Fiskalaren 1. Eranskina Alda­tzea, Trak­zio Me­ka­nikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arau­tzen duena. (GAO 2018/12/21)

ERANSKINA

Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira:

Poten­tzia eta ibilgailu mota     Euro

A)  Turismoak:

9 z. fiskal baino ­gutxiagokoak                       26,53

9tik 11,99 z. fiskaletara bitartekoak               51,57

12tik 13,99 z fiskalera bitartekoak                 85,97

14tik 15,99 z fiskalera bitartekoak                 154,70

16tik 19,99 z fiskalera bitartekoak                 154,70

20 z. fiskaletik gorakoak                    189,09

B)  Autobusak:

21 plaza baino ­gutxiagokoak              119,13

21etik 50 plaza bitartekoak                179,37

50 plazatik gorakoak              212,08

C)  Kamioiak:

1000 kg. baino ­gutxiagoko karga erabil                     60,47

1.000 tik 2999 kg. bitarteko karga erabil                    119,13

2.999 9.999 bitarteko karga erabil.                 179,37

9.999 kg. tik gorako karga erabilgarrik.                      212,08

D)  Traktoreak:

16z. fiskaletik beherakoak                 25,19

16etik 25z. fiskaletara bitartekoak                 39,72

25z. fiskaletik gorakoak                     119,13

E)  Trakzio mekanikozko ibilgailuak garraiaturiko atoi eta erdi-atoiak:

1.000 kg. kargfa baliagarritik beherako eta 750 kg go-rakoak                        25,19

1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil,                   39,72

2.999gorakoak                        119,13

F)  Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak                        6,29

125 zk. rainoko motozikletak                         6,29

125etik 250 xkra. bitarteko motozikletak                   10,84

250etik 500 xkra. bitarteko motozikletak                   21,65

500etik 1.000 zk.ra bitarteko motozikleta                  43,33

1.000 zk.tik gorako motozikletak                   86,65

—Trakzio mekanikodunezko ibilgailuen gaineko zergaren aldaketa era honetan: (gao 2018/12/21)

«Ibilgailu historikoei edo 25 urte baino gehiago dituztenek zergen kuota ordaintzean 100etik 100eko hobaria aplikatzea.

Aintzintasuna fabrikazio egunetik aurrera kontatuko da, edo data hori jakin ezean, lehenengo matrikulazioko data edo mota edo tipo hori fabrikatzen utzi zenekoa».

 

Ordenan­tza Fiskalaren eranskina alda­tzea, Eraikun­tza, ins­talazio eta obren gaineko zerga. (GAO 2012/12/31)

Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira:

Eraikun­tza, instalazio edo obra mota / Karga tasa:

Etxe­bizi­tza, komer­tzio, industria eta antze­koak: %4.

Baserriak: %2.

Salbuespenak:

Abere edo nekazal ustiaketa indarrean dagoen Baserri eta nekazal ustiapen eraikun­tza obrak zerga ordain­tze­tik salbue­tsita geratuko dira, Udalak, azaroaren 24ko 82/1998 Foru Dekretuko 1. artikuluko c) hizkiko baldin­tzak bete­tzen direla egiaz­tzen duen kasuetan.       

 

Ordenan­tza Fiskalaren Eranskina Alda­tzea, Zerbi­tzu Publi­koak Eskain­tze­agatik eta Administrazio Ekin­tzak Egite­gatiko Tasak arau­tzen dituena alda­tzea. (gao 2012.12.31)

— Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeak exigitutako hirigin­tzako baimenak ematearen tasa alda­tzea honako hauetara.

6.010 euro bitarteko aurrekontua duten obrak: 25 eurotako tasa ordaindu beharko dute.

6.011 eurotik 30.050 eurotara bitarteko aurrekontua duten obrak: 125 eurotako tasa ordaindu beharko dute.

30.051 eurotik gorako aurrekontua duten obrak: 250 eurota­ko tasa ordaindu beharko dute.

— Establezimenduak ireki­tzeko tasa: (gao 2012.12.31)

Sailkatuak / Sailkatu gabeak.

Industria: 825 € / 650 €.

Merkatalak, zerbi­tzuak eta hostalari­tza: 495 € / 371 €.

Gasezko berogailua jar­tzea: 93 € / 46 €.

Iharduerarik gabeko biltegiak: 371 € / 206 €.

Nekazari­tza eta abel­tzain­tza­koak: 103 € / 70 €.

— Hirigin­tza txos­tena behar duten eta jarraian zehazten diren dokumentuen tramitazioagatik, segidan adierazten diren tasak ezar­tzea: (gao 2012.12.31)

Bereizketa baimenak: 82,48 €.

Lehen erabilera baimenak etxe­bizi­tzak: 108,26 €.

Planeamentuko dokumentuen tramitazioak sor­tzen dituen gastuengatik, honako hauek ezar­tzea:

Plan Par­tziala, Urbanizazio proiektua, Konpentsa­zio Pro­iektua, Erreparzelazio proiektua, Pau, Plan Bereziak: 1.856,00 €.

Xehetasun azterketak eta Borondatezko erreparzelazio proiektuak: 619,00 €.

 

Hileta zerbi­tzuen eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematearen tasa. (gao 2017.11.27)   

Hilobi eta gorpuzkien kaxen baimena.

A)  Hilobi erabilpena 10 urtetarako baimen ematea.

Guru­tzea: 27,68 €.

Plaka: 234,78 €.

Banakako inskripzioa: 85,86 €.

Kon­tze­sioa: 79,73 €.

Loron­tzia: 62,01 €.

Argazkia: 114,71 €.

B)  Gorpuzkien kaxen 25 urtetarako uztea.

Kasa: 67,62 €

Pol­tsa: 7,46 €.

Guru­tzea: 27,68 €.

Plaka: 58,69 €.

Banakako inskripzioa: 86,17 €.

Inskripzio bikoi­tza: 126,09 €.

Kon­tze­sioa: 117,39 €.

Loron­tzia: 62,01 €.

Argazkia: 114,71 €.

C)  Gorpuzkien kaxen uztea, epe osoa baino laburragoa izaten bada, tasa, propor­tzionalki aterako da.

Hobira­tze eta desobira­tze lanak.

a)  Gorpuaren hobira­tzea                              297,66

b)  Gorpuaren deshobira­tzea                        220, 22

d)  Udalak erabakitako desobiraketak                       ezer ere ez

 

 

Ordenan­tza Fiskalaren Eranskina Alda­tzea, Zerbi­tzu Publikoak Eskain­tze­agatik eta Administrazio Ekin­tzak Egitegatiko Tasak arau­tzen dituena. (gao 2018/12/21)

Etxe­bizi­tze­tan:

Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko                         0,754

Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona hiruhilabetean.
Tipo fijoa                             2,45

Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona, m³                      0,264

Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota                          6,40

Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 15 m³.tan fija­tzen da.

— Industria, taberna, komerzio e.a.:

Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko                         1,135

Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona hiruhilabetean.
Tipo fijoa                             2,45

Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona, m³                      0,396

Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota                          6,40

Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 15 m³.tan fija­tzen da

Zabor bilketa eta ezabaketa tasa.

Zabor bilketa eta ezabaketa tasaren eranskina alda­tzea % 2ko igoera aplikatuz, eta kobran­tza sei hilabetero egitea.

                €

Etxe­bizi­tza bakoi­tzeko tasa urtean                               153

Industria, gasolindegi, pen­tsio, taberna denda, ilea-
paindegiak e.a. urtean                       306

Ariketa fisikoen eta ikastaroen tasa.

Hileroko tasa frakzionatu ezinekoa                              25

Ariketa fisikoen lokalera sarrera eta bertako makinak erabil­tzeko aukera. Sei hilabeteko kuota (urtarriletik-ekainera alta emandakoena) eta (uztailetik abendura alta emandakoena) frakzionatu ezinekoa ­gutxiengoko kuota 30 €. Kobran­tza sei hilabeteka egingo da.

Kirol instalazioak, pilotalekua, gimnasioa tasa. 2001.12.31)

Aramako Loitza frontoiaren alkilerra ordu bakoitzeko: 4 euro

Dutxak talde bakoitzeko: 3 euro

Argi indarraren erabilera fitxa bakoitzeko 2 euro (argi erdiak)

 

pdf
843.36 KB
2016·02·05 Aldizkaria

2014ko otsaila

pdf
3.75 MB
2016·02·05 Aldizkaria

2016ko otsaila

pdf
4.4 MB
2016·02·05 Aldizkaria

2015eko abendua

pdf
2.51 MB
2016·02·05 Aldizkaria

2015eko azaroa

pdf
1.23 MB
2016·02·05 Aldizkaria

2015ko iraila

pdf
1.23 MB
2016·02·05 Aldizkaria

2015eko ekaina

pdf
1.34 MB
2016·02·05 Aldizkaria

2015ko apirila

pdf
2.55 MB
2016·02·05 Aldizkaria

2015ko otsaila

pdf
718.91 KB
2016·02·05 Aldizkaria

2014ko abendua

pdf
929.92 KB
2016·02·05 Aldizkaria

2014ko urria